ААРАХ II
Хүн, амьтны нэг дор олуул цугларах.
Ижил үг:

ААРАХ I:

ААРАХ III

ААРАХ IV