ААРИГЛАХ

1. Битүү хавдар, бэртэнгэ зэрэг өвчин идээлэх, баалах зэргээр хүндрэх: аариглаж хүрэнтэх (битүү дэлгэрэнгүй...


2. Морь удаан унасны улмаас бие хөндүүрлэх зэргээр хөдлөхөд зовуурьтай болох: чээж аариглах (чээж хөндүүрлэх).

аариглаж хүрэнтэх битүү бэртэнгэ баалж хүрэнтэх
цээж аариглах

цээж хөндүүрлэх