ААРМАГЛАХ
1. Аармаг гурил хийх;
2. Хальстай нь талхлах.