ААРХУУ

Дээрэнгүй, омгорхуу: аархуу залуу (омгорхог залуу), аархуу зан (дээрэнгүй зан) - дэлгэрэнгүй...

аархуу залуу омгорхог залуу
аархуу зан дээрэнгүй зан
аархуу саархуу дээрэнгүй, омгорхуу зан байдал