ААРХАХ

Омгорхох, ааг омогтоо эрдэн дээрэнгүй зан гаргах, бардах: аархах хэрэггүй (омгорхог, дээрэлхэх байдал гаргах хэрэггүй).