АВТРААХ
/ нутгийн аялгуу /

ордос 1. Дийлэх - Тэднүүсийг нэгмөсөн сүнсгүй болтол автраасан юм чинь одоо дахиж хөдөлж чадахгүй дэлгэрэнгүй... Соном. Ордос аман аялгууны үгсийн хураангуй;


2. Тураах - Өвчин хүнийг автрааж байна. Соном. Ордос аман аялгууны үгсийн хураангуй.