БАРХИ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Орь дуу: орь бархи тавих (орь дуу тавих).