АРААДАГ
/ нутгийн аялгуу /

ордос Араа мэт овгор товгор, энхэл донхол бүхий тогтоц.