АРЗАЙ
/ нутгийн аялгуу /

ордос Арзгар, энхэл донхол, тэгш бус.