АСГАЛГА
/ нутгийн аялгуу /

ордос Шинэ хүргэнийг дагуулагч хүмүүс.