БААДАЛЛАХ
/ нутгийн аялгуу /

ордос Зээр баадалдаа хоноглох.