БАГАЛАЙ
/ нутгийн аялгуу /

барга Нэг хүний хоёр эхнэрийн бага нь.