АРВАГ
/ нутгийн аялгуу /

ордос Сухай ургасан өндөрлөг газар.