АНХААТАЙ
/ нутгийн аялгуу /

ордос Шинжтэй, маягтай, төлөвтэй - Миний морь тэр бэлчээрт байх анхаатай. Соном. Ордос аман аялгууны үгсийн хураангуй.