явган шарилж
/ ургамал /
хуурайвтар нутгаар ургадаг, хурц үнэртэй, олон наст өвс, үлий, муудсан бэлчээрийг эзлэн ургана