явган өлөн
/ ургамал /
голын дагуу, чийгтэй газраар өндөр биш ургах нэгэн зүйл улалж өвс