цээжээ хавтаслах

эрдэм номтой болох, ном сонин их уншиж мэдлэг олж авах