явган салхи
газрын хөрсөн дээгүүр үелзсэн, хүч багатай салхи