явган дуу
ард түмний дунд ам дамжин дэлгэрсэн богино, завхай дуу