ЭРЭГЦЭХ

Нэг юм нөгөөтэйгөө зэрэгцэх: цаг хугацаа эрэгцэх (юмны болох хугацаа давхцах).