ЭРЭГЧ II

Эрэг газар орших зантай.

Ижил үг:

ЭРЭГЧ I