ЭРЭГЧ I

Эрж хайх үйлийн эзэн.

Ижил үг:

ЭРЭГЧ II