ЭРЭЛТ I

Эрж ухах үйлийн үр дүнг заасан нэр.

Ижил үг:

ЭРЭЛТ II