ЭРГҮҮЛ II

Хянах, сэргийлэх, харж хамгаалах албан тушаалтан: гудамжийн эргүүл (хотын доторх хэв журмыг сахиулагч дэлгэрэнгүй...

гудамжийн эргүүл хотын доторх хэв журмыг сахиулагч хүн
эргүүл манаа нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг харж хамгаалах, хэв журам сахиулах үүрэг бүхий хүн
Ижил үг:

ЭРГҮҮЛ I

ЭРГҮҮЛ III:

ЭРГҮҮЛ IV