ЭРГҮҮЛГЭН :
/ ургамал /

эргүүлгэн цэцэг (бэрээмгийн язгуурын олон наст өвслөг ургамал).