ЭРГҮҮЛТ :

эргүүлт туухай (бүсэнд зүүх хутга, хавтаганы тээг).