ЭРГҮҮТЭХ II

Малд эргүү өвчин тусах: хурга эргүүтэх (хурга эргүү өвчин тусах).

Ижил үг:

ЭРГҮҮТЭХ I