ЭРГҮҮЛЭЛ :

ойл эргүүлэл (ус нэгэн чигт хүчтэйгээр эрчлэн урсах үзэгдэл).