гудамжийн эргүүл
хотын доторх хэв журмыг сахиулагч хүн