эргүүл манаа
нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг харж хамгаалах, хэв журам сахиулах үүрэг бүхий хүн