ЭГЭЛДРЭХ II

Утас дээс зэрэг юмыг юманд өлгөж үзүүр этгээдийг гогцоонд оруулан татаж торгох, урхидах.

Ижил үг:

ЭГЭЛДРЭХ I