ЭГЭЛТ

Эгэх үйлийн үр дүнг заасан нэр: эгэлттэй хэрэг (дахин нягталж шалгах шаардлагатай хэрэг), дэлгэрэнгүй... (буцалтгүй шийдэх).

эгэлттэй хэрэг

дахин нягталж шалгах шаардлагатай хэрэг

эгэлтгүй шийдэх буцалтгүй шийдэх