ЭГЭМДЭХ

Барилдаж ноцолдоход эсрэг хүний дээл хувцасны эгмийн тус газраас барих.