ЭВДЭХ

1. Юмыг санаатайгаар хэмхлэх - Гинжийг нь сүхээр эвдэн, унгаст тэрэгнээ суулган нуувай. дэлгэрэнгүй...., сандал эвдэх (сандал хэмхлэх), хамгаалалтыг эвдэх (эсэргүүцэн хориглохоор барьсан цэргийн байгууламжийг сэт татах, хэмхлэх) - Улаан цэргийн хамгаалалтыг эвдэх гээд Саруул гүний хүрээний эргэн тойронд зэрэг дайралт хийв. Н.Батбаяр. Өндөрт хатгасан туг., эвдэх хэмхлэх [хоршоо] (санаатайгаар юмыг сүйтгэх, юмны бүрэн бүтэн байдлыг алдагдуулах), эвдэхэд хялбар эвлүүлэхэд хэцүү [зүйр цэцэн үг] (юмыг эвлүүлж босгох хамгаас хэцүү гэсэн санаа);


2. Хууль дүрэм, хэв журмыг зөрчих;
3. Найртай, эвтэй сайхан байдлыг бусниулах: ёс журмыг эвдэх (тогтсон ёс дэгийг зөрчих), итгэл эвдэх (итгэл дэлгэрэнгүй...
4. Бүхэл юмыг хэсэг болгох: мах эвдэх (төхөөрсөн малын бүтэн махыг хаа гуяа зэргээр нь салгаж жижиглэх);
5. [хуучирсан] Албан тушаал, цол зэргийг өөрчлөх, бууруулах, доошлуулах: тушаалыг эвдэх (албан тушаал буулгах).

сандал эвдэх сандал хэмхлэх
хамгаалалтыг эвдэх эсэргүүцэн хориглохоор барьсан цэргийн байгууламжийг сэт татах, хэмхлэх
эвдэх хэмхлэх санаатайгаар юмыг сүйтгэх, юмны бүрэн бүтэн байдлыг алдагдуулах
эвдэхэд хялбар эвлүүлэхэд хэцүү юмыг эвлүүлж босгох хамгаас хэцүү гэсэн санаа
ёс журмыг эвдэх тогтсон ёс дэгийг зөрчих
итгэл эвдэх итгэл алдах
эв эвдэх эв түнжинг таслах
мах эвдэх төхөөрсөн малын бүтэн махыг хаа гуяа зэргээр нь салгаж жижиглэх
тушаалыг эвдэх албан тушаал буулгах