ЭВЛҮҮЛЭГЧ

Эвлүүлэх үйлийн эзэн: тоглоом эвлүүлэгч (оньсон хөдөлгүүрт тоглоомыг эвлүүлэн тоглогч).