хамгаалалтыг эвдэх
эсэргүүцэн хориглохоор барьсан цэргийн байгууламжийг сэт татах, хэмхлэх