ЭВИН
/ хуучирсан /

Их авга, эцгийн ах - Зүрчидэй эвин чи юу хэмээв. Монголын нууц дэлгэрэнгүй....