мах эвдэх
төхөөрсөн малын бүтэн махыг хаа гуяа зэргээр нь салгаж жижиглэх