эвдэх хэмхлэх
санаатайгаар юмыг сүйтгэх, юмны бүрэн бүтэн байдлыг алдагдуулах