ЦАВ IV

Уулын хоёр талын жигүүрийн өндөр дэлгэрэнгүй... - Хааяа нэг цав толгод, ухаа гүвээ энд тэнд торойсон уудам их говийн дундуур жингийн тэмээн цуваа аажмаар алхлан үргэлжилнэ (Ш.Нацагдорж. Мандхай цэцэн ).

Ижил үг:

ЦАВ I

ЦАВ II

ЦАВ III

ЦАВ V:

ЦАВ VI:

ЦАВ VII