ЦАВАГ

1. Монгол гэрийн дээврийн дотуур барих давхарлага: цаваг оёх (гэрийн дээврийн дотуур барих давхарлага дэлгэрэнгүй...


2. Дээл, хувцасны энгэр зах зэрэгт наасан зузаалга, хатуулга: дээлийн захны цаваг (дээлийн заханд наасан давхарлага, хатуулга);
3. Юмны нимгэн халцгай, сиймхий, цоорхой хэсэгт давхарласан юм: цаваг наах (юмны сиймхийд давхарлага наах), цаваг дэлгэрэнгүй... (юмны сиймхий цоорхойд давхарлага тавих), цаасаар цаваг тавих (юмны сиймхий цоорхойд цаасаар давхарлага хийх).

цаваг оёх гэрийн дээврийн дотуур барих давхарлага оёх
хөвөнтэй цаваг хөвөн тавьж оёсон давхарлага
эсгий цаваг эсгийгээр хийсэн давхарлага
дээлийн захны цаваг дээлийн заханд наасан давхарлага, хатуулга
цаваг наах юмны сиймхийд давхарлага наах
цаваг тавих юмны сиймхий цоорхойд давхарлага тавих
цаасаар цаваг тавих юмны сиймхий цоорхойд цаасаар давхарлага хийх