ЦАВДАХ

Юмыг усаар шүрших, чийгтэй болгох: даавуу цавдах (даавууг усаар шүрших), дэвсгэр дэлгэрэнгүй... (дэвсгэрийг усаар шүрших), эсгий цавдах (эсгийг усаар шүрших)

даавуу цавдах даавууг усаар шүрших
дэвсгэр цавдах дэвсгэрийг усаар шүрших
эсгий цавдах эсгийг усаар шүрших