ЦАВИЛАН

1. Эмээлийн дээгүүр даруулж, морины цавь орчим татах олом, цавилуур: цавилан татах (олом, цавилуур татах);


2. Эмээлийн хойд олом.