ЦАВАГЛАХ

1. Монгол гэрийн дээврийн дотуур цаваг барих: гэр цаваглах (гэрийн дээврийн дотуур цаваг барих);


2. Дээл хувцас зэрэгт цаваг наах, тавих: дээлийн энгэр цаваглах (монгол дээлийн энгэрт цаваг наах), малгай дэлгэрэнгүй... (малгайд цаваг, зузаалга наах), ханцуй цаваглах (ханцуйнд давхац наах).

гэр цаваглах гэрийн дээврийн дотуур цаваг барих
дээлийн энгэр цаваглах монгол дээлийн энгэрт цаваг наах
малгай цаваглах малгайд цаваг, зузаалга наах
ханцуй цаваглах ханцуйнд давхац наах