ЦАВДАЛ

Тайх тахих, түсрэх зэрэгт хэрэглэх дарс, ус.