ЦАВАГЛУУЛАХ

1. Гэрийн цаваг тавиулах: гэр цаваглуулах (гэрт цаваг тавиулах);


2. Дээл хувцас зэрэгт цаваг наалгах, тавиулах: зах цаваглуулах (хувцасны заханд давхац тавиулах), энгэр цаваглуулах дэлгэрэнгүй...
гэр цаваглуулах гэрт цаваг тавиулах
зах цаваглуулах хувцасны заханд давхац тавиулах
энгэр цаваглуулах дээл хувцасныхаа энгэрт цаваг наалгуулах, давхац хийлгэх