энгэр цаваглуулах
дээл хувцасныхаа энгэрт цаваг наалгуулах, давхац хийлгэх