цаваг тавих
юмны сиймхий цоорхойд давхарлага тавих