БАЙР IV:
/ хуучирсан /

байр морь (хөтлөн яваа халааны морь).

Ижил үг:

БАЙР I

БАЙР II

БАЙР III

БАЙР V

БАЙР VI