БАЙР V

Монгол дээлийн урд хормойн баруун тал: дээлийн байр (дээлийн урд хормойн баруун тал).

Ижил үг:

БАЙР I

БАЙР II

БАЙР III

БАЙР IV:

БАЙР VI